Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο Νέος Αναπτυξιακός κλείνει "αμαρτίες" του παρελθόντος αλλά και ανοίγει "πληγές"...

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή (Πέμπτη 16/Ιουνίου/2016) έρχεται να κλείσει "αμαρτίες του παρελθόντος", αλλά και να ανοίξει "πληγές" στους "αμαρτωλούς" των δύο προηγούμενων (δηλαδή του Ν. 3299/2004 και του Ν. 3908/2011).
Σημαντικές νομοτεχνικές αλλαγές/βελτιώσεις επισυνέβησαν επί του... κοινοβουλευτικού πιεστηρίου, σε αρκετά σημεία του σχεδίου νόμου που έφθασε προς ψήφιση στη βουλή.ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

Στο μισό, ήτοι στις 50.000 ευρώ από 100.000 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά, μειώνεται τελικά το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Αυτή είναι μια από τις βασικές νομοτεχνικές αλλαγές που έγιναν στον αναπτυξιακό νόμο ο οποίος ψηφίζεται επί της αρχής.
Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν στο "ξεκαθάρισμα” των παλαιών επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και στον χρόνο αποπληρωμής αυτών. Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, ενώ αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018.

Σε ότι αφορά την αποπληρωμή των παλαιών επενδυτικών σχεδίων, όσοι έχουν ολοκληρώσει το 100% των έργων θα αποπληρώνονται μέσα σε μία πενταετία, σε αντίθεση με την επταετία για τους υπόλοιπους. Ενώ όσες επιχειρήσεις, υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους έως 300.000 ευρώ και διαθέτουν βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν υποχρεούνται να μεταφερθούν στη Γ' (κατηγορία), όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο.
 
ΟΙ 11 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
1. Οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον νόμο οφείλουν, να τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου βιβλία Γ’ κατηγορίας ή βιβλία Β’ κατηγορίας για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
2. Επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές συστάδες (clusters), οι οποίες συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας μπορούν να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 8 τουλάχιστον δικαιούχων.
3. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2004 και η οποία λήγει στις 31/12/2016, παρατείνεται μέχρι τις 31/3/2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για 15 επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου του 2018.
4. Σε ότι αφορά την τμηματική καταβολή επιχορήγησης παλαιών επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, απαλείφεται ο όρος ετήσιες.
5. Επίσης στις νομοτεχνικές αλλαγές αναφέρεται πως η δεύτερη ισόποση δόση με την πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη ισόποση με τις δύο προηγούμενες δόσεις, καταβάλλεται με την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της έναρξης παραγωγής λειτουργίας της επένδυσης.
6. Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
7.  Αν εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας χωρίς να έχει λάβει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κανένα ποσό ενίσχυσης, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης χορηγείται ποσό επιχορήγησης αντίστοιχο των 3/7 του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 4 ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος της καταβολής των 3/7.
8. Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης ή προκαταβολής πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, ισχύουν τα εξής:
8α. Αν το ποσό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.
8β. Αν το ποσό είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγής λειτουργίας. Ενώ η πρώτη δόση προσαυξάνεται κατά το υπολειπόμενο ποσό μέχρι του ποσοστού των 2/7.
9. Αν η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 20.000 ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των 20.000 ευρώ, καταβάλλεται άπαξ.
10. Με απόφαση το υπουργού Οικονομίας μπορεί να συγχωνεύονται η 5η, 6η και 7η δόση για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι φορείς δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις και το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

11. Το ποσό της προκαταβολής, επιστρέφεται εντόκως μετά από αίτηση του επενδυτή, ενώ το ποσό των αναλογούντων τόκων (σ.σ. ορίζεται στον μέσο όρο του 2016) υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου