Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 - Αναλυτική Παρουσίαση


ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016


ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπου και η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί  να υπερβαίνει τα 7 έτη.
Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αφαιρουμένων του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους, κατά μέγιστο εντός 15 φορολογικών ετών, από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
Χρηματοδότηση    επιχειρηματικού    κινδύνου    μέσω     ταμείων συμμετοχών, με τα εξής είδη:
o Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
o Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου

Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με τα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Επιλέξιμες για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι οι επιχειρήσεις που:
* είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
* και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί 
συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4015/2011,
* Οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
* Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
* Δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

Οι παραπάνω φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του νόμου, οφείλουν να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου βιβλία Γ’ κατηγορίας, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:
α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ
β) για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ
γ) για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
δ) για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.) 50.000 ευρώ και για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
·         Δημιουργία νέας μονάδας
·         Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
·         Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στον προηγούμενο της έναρξης εργασιών της επένδυσης, οικονομικό έτος.
·         Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια τριών προηγούμενων ετών,
·         Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, αποκλειόμενης της απλής εξαγοράς των μετοχών της επιχείρησης.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση,  με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.
Μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:
α) με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά.
β) με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με την προϋπόθεση επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης
γ) με την ανάλυση υφιστάμενων αποθεματικών, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πέντε ή τριών ετών για ΜΜΕ από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
δ) με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Α1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματη στοιχεία ενεργητικού
1.                   Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών. Οι δαπάνες δεν μπορεί  να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων ή το 60% για τις επενδύσεις τουρισμού, ή το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια, ή το 70% για τις επενδύσεις logistics.
2.                   Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσω που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
3.                   Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
4.                   Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτιριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5.                   Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων (κτήρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) ή και μέρους που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφ΄όσον σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα: η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, η απόκτηση πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν δύναται να είναι παλαιότερα των 7 ετών από την ημερομηνία κτήσης τους και να μην έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν.
Α2. Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
1.         Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2.         Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης  της επιχείρησης.
Το ανώτατο ποσοστό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜΜΕ και το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α. Για επενδυτικά σχέδια μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ και για τις δαπάνες περιφερειακού χαρακτήρα το ύψος ενίσχυσης ορίζεται το μέγιστο όριο του ακόλουθου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεις

1.     Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.07.2014 – 31.12.2020
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νομοί της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
25%
35%
45%
Νομοί της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας
25%
35%
45%
Νομοί της Περιφέρειας της Θεσσαλίας
25%
35%
45%
Νομοί της Περιφέρειας της Ηπείρου
25%
35%
45%
Νομοί της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας
25%
35%
45%
Νομοί της Περιφέρειας της Πελοποννήσου
25%
35%
45%
Νομοί της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου
25%
35%
45%

2.     Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης


Από 01.07.2014 – 31.12.2017
Από 01.01.2018 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ


ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γρεβενών
15%
25%
35%
10%
20
30%
Καστοριάς
15%
25%
35%
15%
25
35%
Κοζάνης
15%
25%
35%
10%
20
30%
Φλώρινας
15%
25%
35%
15%
25
35%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
15%
25%
35%
10%
20
30%
ΚΡΗΤΗΣ
15%
25%
35%
10%
20
30%


ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ευρυτανίας
15%
25%
35%
15%
25
35%
Βοιωτίας
10%
20%
30%
10%
20
30%
Φθιώτιδας
10%
20%
30%
10%
20
30%
Εύβοιας
10%
20%
30%
10%
20
10%
Φωκίδας
10%
20%
30%
10%
20
30%
ΑΤΤΙΚΗΣ
10%
20%
30%
10%
20
30%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
10
2
20
30
10
20
30
Στις μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.
·         Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.
·         Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.
·         Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
1.      Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Ενισχύονται μέχρι ποσοστού 5% επί του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των 50.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.
2.     Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ενισχύονται μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ ή μέχρι 200.000 ευρώ για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι το ποσοστό 10% ή 20% αντίστοιχα του ενισχυόμενου κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων.
3.  Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ όπως
οι δαπάνες για την απόκτηση , επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης για δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας που αποσπάται από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση.
οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
Ενισχύονται με ποσοστό 50% και δύναται να ανέλθουν έως 1% του συνόλου του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως 100.000 ευρώ.
4. Δαπάνες για διαδικαστικά και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ, όπως
δαπάνες προσωπικού
δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
5. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας
επενδυτικές δαπάνες σε άυλα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
δαπάνες προσωπικού και διοικητικές για τη διαχείριση και την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού,  την  οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για διάστημα που να μην υπερβαίνει τα 10 έτη.
Ενισχύονται με ποσοστό 50% και αυξάνεται στο 65% για clusters καινοτομίας εγκατεστημένα σε περιοχές των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, ενώ ενισχύονται στο 55% για τα clusters καινοτομίας που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής , Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου. Για τις δαπάνες λειτουργίας των clusters η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου χορήγησης της ενίσχυσης.
6. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης
Ενισχύονται σε ποσοστό έως των 45% των επιλέξιμων δαπανών για μεγάλες επιχειρήσεις, 55% για μεσαίες και 65% για μικρές για επενδύσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου ενώ η ενίσχυση κυμαίνεται σε ποσοστό 35% για μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για μεσαίες και 55% για μικρές, για επενδύσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, και Νοτίου Αιγαίου.
Οι δαπάνες δύναται να ανέλθουν έως ποσοστό 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.
7. Επενδυτικές δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, που αντιστοιχούν σε παραγωγής θερμότητας που αξιοποιείται για θέρμανση διεργασιών ή χώρων
Ενισχύονται σε ποσοστό έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 80% για τις μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, ενώ η ενίσχυση κυμαίνεται σε ποσοστό έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας , Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
8. Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από ΑΠΕ και παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων που δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά.
Ενισχύονται οι δαπάνες σε ποσοστό 45% ή 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 55% ή 70% για τις μεσαίες και 65% ή 80% για τις μικρές επενδύσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, ενώ η ενίσχυση κυμαίνεται σε ποσοστό 35% ή 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 45% ή 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 55% ή 70% για τις μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας , Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Οι δαπάνες δύναται να ανέλθουν έως ποσοστό 15% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

9. Δαπάνες για την εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
Ενισχύονται οι δαπάνες σε ποσοστό 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επενδύσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, ενώ η ενίσχυση κυμαίνεται σε ποσοστό 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και  Νοτίου Αιγαίου.


Γ. Μισθολογικό Κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από την δημιουργία κάθε θέσης.
Το μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τα προηγούμενα είδη δαπανών. Για τη χρήση της συγκεκριμένης ενίσχυσης πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα ακόλουθα:
Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων (σε Ε.Μ.Ε.) στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εγκατάσταση, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του προηγούμενου δωδεκάμηνου με διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή 3 ετών για τις μικρομεσαίες, από την ημερομηνία δημιουργίας τους.

ΕΝΑΡΞΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Η έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου. Η ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Δύναται η ημερομηνία ολοκλήρωσης να παραιτηθεί κατά 2 έτη εφόσον υλοποιηθεί εντός της αρχικής 3ετίας το 50% του εγκριθέντος έργου και υποβληθεί σχετικό αίτημα συνοδευμένο με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας ολοκλήρωσης.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 Φορολογική Απαλλαγή
Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ίδιας συμμετοχής. Ο φορέας δύναται να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους, σωρευτικά περιορισμούς:
Η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’έτος το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
Η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει τα πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 Καταβολή Ενίσχυσης
Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από το δικαιούχο δύναται να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά  με  τις  προϋποθέσεις που αναλύονται στις παρακείμενες παραγράφους.

 Επιχορήγηση
Ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης δύναται να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση μη  εφαρμογής  της παραπάνω ρύθμισης καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δύναται να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στην μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον φορέα της επένδυσης μόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της σύμβασης μίσθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης δύναται να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου δημιουργίας των συνδεόμενων με το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας,
Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή του μισθολογικού κόστους εκ μέρους του φορέα της επένδυσης, με τον περιορισμό της υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριμένου ποσού μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.


 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1
Γενικές Ενισχύσεις

Ενισχύσεις Μηχανολογικός Εξοπλισμός


Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
1.       Αγορά & εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων
2.       Αγορά & εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών που προέρχονται από μονάδα η οποία σωρευτικά:
Έχει  παύσει τη λειτουργία της
Ο αγοραστής δεν έχει σχέση με τον πωλητή Η αγορά πραγματοποιείται από ΜΕΕ Στοιχεία ενεργητικού που επιδοτήθηκαν στο παρελθόν, δεν ενισχύονται
3.        Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μισθωμάτων
4.        Αγορά μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας
Φορολογική Απαλλαγή
Τα ανώτατα ποσοστά το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων
Άμεση αξιολόγηση, δηλαδή το κάθε επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται μεμονωμένα κατόπιν της υποβολής του
Διοικητικός και μόνο δειγματοληπτικά θα υλοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι
2.
Γενική Επιχειρηματικότητα
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός
κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από
ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων
μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός
της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.
Α.3 Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας
B. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Β.1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Β.3. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ
Β.4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.
Β.5. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Β.6. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ
-  Φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
-  Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Παράρτημα Ι) ενισχύονται επιπλέον με το κίνητρο της επιχορήγησης μέχρι το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τα ποσοστά ενισχύσεων που αντιστοιχούν για τις δαπάνες εκτός περιφερειακής ενίσχυσης.
Συγκριτική αξιολόγηση
Επιτόπιος έλεγχος στο 50% ή/και στο 100% της υλοποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της εγκεκριμένης επένδυσης.


Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
3.
Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(υπό ίδρυση ή νεοσύστατες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την σύστασή τους)
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
-  Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

-  Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (Παράρτημα Ι) ενισχύονται επιπλέον με το κίνητρο της επιχορήγησης μέχρι το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων.
Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.Τα ποσοστά ενισχύσεων που αντιστοιχούν για τις δαπάνες εκτός περιφερειακής ενίσχυσης
Συγκριτική αξιολόγηση
Επιτόπιος έλεγχος στο 50% ή/και στο 100% της υλοποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της εγκεκριμένης επένδυσης.
Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.
Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Β.1 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Β.3. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ
Β.4. Δαπάνες συμπαραγωγής θερμότητας Β.5. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.


Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.
Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)

Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.

Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας

Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Β.1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ Β.2 Δαπάνες Καινοτομίας:
-  απόκτηση, επικύρωση & προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας & λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
-  δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης για δραστηριότητες Ε&ΤΑ που αποσπάται από μεγάλη επιχείρηση ή από οργανισμό έρευνας
-  συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας
Β.3. Δαπάνες για οργανωτική και διαδικαστική καινοτομία
Β.4. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Β.5. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.
Β.6. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στα 100% για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (Α) ισχύουν τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Β) ισχύουν τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται.
Συγκριτική αξιολόγηση
Επιτόπιος έλεγχος στο 50% ή/και στο 100% της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εγκεκριμένης επένδυσης.


Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.
Συνέργειες & Δικτυώσεις
-  8 τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης
-  5 τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια στους υπόλοιπους νομούς της χώρας Δύναται να ενισχυθούν και επενδύσεις και των παρακάτω ΚΑΔ:
69.   Νομικές και Λογιστικές Δραστηριότητες
70.  2. Δραστηριότητες παροχής συμβούλων διαχείρισης
71.  Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες
72.  Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού

Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.
Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Β.1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα ενσώματα στοιχεία για την κατασκευή ή αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας
Β.3. Δαπάνες για την λειτουργία, δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες

Για τα clusters που αποτελούνται από ΜΜΕ η ενίσχυση είναι φορολογική απαλλαγή επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση κόστους απασχόλησης.


Για τα clusters που συμμετέχει μία μεγάλη επιχείρηση, η ενίσχυση είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση του κόστους απασχόλησης

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τα clusters
-Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (κατηγορία Α), τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακής Ενίσχυσης .

-Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακής ενίσχυσης τα ανώτατα ποσοστά που αναφέρονται σε αυτές.
Συγκριτική αξιολόγηση
Επιτόπιος έλεγχος στο 50% ή/και στο 100% υλοποίησης του οικονομικού & φυσικού αντικειμένου της εγκεκριμένης επένδυσης.


Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
6.
Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά σχέδια που αφορούν επιχειρήσεις, συνεργατικού σχηματισμού οι οποίοι συμμετέχουν (τουλάχιστον 10 φορείς) σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο.
Τα επιμέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά θα ορισθούν στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης.
Φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης κόστους απασχόλησης. Με το κίνητρο της επιχορήγησης δεν ενισχύονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Θα εξειδικευθεί στην προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης
Συγκριτική αξιολόγηση

7.
Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
(Επενδύσεις που το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργούν 2 θέσεις εργασίας ανά 1 εκατομμύριο ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης)
Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
Α.1 Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού Α.1.1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
Α.1.2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού από ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
Α.1.3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
Α.1.4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού Α.1.5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)
Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
Α.2.1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
Α.2.2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.
  Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων  
  θέσεων εργασίας
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
Β.1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Β.2. Δαπάνες καινοτομίας σε ΜΜΕ
Β.3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ
Β.4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Β.5. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

- Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ή εναλλακτικά ο φορέας της επένδυσης δύναται να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10 εκατομμύριων ευρώ.
-Χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Άμεση αξιολόγηση
Επιτόπιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 

Α/Α
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
8.
Ενδιάμεσοι
Χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών
- Δημιουργία νέων ή μεγέθυνση υφιστάμενων
επιχειρήσεων
- Αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων
- Ανάπτυξη αγοράς κεφαλαίων για ΜΜΕ
- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων
απασχολούν από 250-500 εργαζομένους.
- Ίδια κεφάλαια, οιονεί ίδια
κεφάλαια ή επενδυτική
χορηγία για την παροχή
επενδύσεων
χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου.
- Δάνεια για την παροχή
επενδύσεων
χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου.
- Εγγυήσεις για την κάλυψη
ζημιών από επενδύσεις
χρηματοδότησης
επιχειρηματικού κινδύνου.
Θα εξειδικευθούν με
ειδική Υπουργική Απόφαση
Θα εξειδικευθούν
με ειδική
Υπουργική Απόφαση
Θα εξειδικευθούν με
ειδική Υπουργική
Απόφαση


               

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, παρέχονται σε : 
Α. Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
Β. Καινοτόμες: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
Γ. Επιχειρήσεις που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης: ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης, είτε με απορρόφηση, είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς.
Δ. Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους: μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν  την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ε. Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.4019/2011, καθώς και Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4015/2011,
ΣΤ. Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (ΤΠΕ) και αγροδιατροφής.
Ζ. Επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.
Η. Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
Θ. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές, όπως ορεινές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων, νησιώτικες περιοχές, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων και περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, όπως αυτή προκύπτει κατά τα έτη των δύο πιο πρόσφατων απογραφών (2001 και 2011) και αφορά μείωση μόνιμου πληθυσμού άνω του 30%.
Ι. Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές  ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη , Χίος.
  
ΚΑΔ 2008           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
2
Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
03
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)
06 ΕΩΣ 09
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
10 ΕΩΣ 33
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’αριθμ. 31054/12-7-2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης)
35
Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW. Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος. αποθήκευσης μέχρι 5MW.
Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
37 ΕΩΣ 39
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
49
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
52.22.11.05
Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
52.22.11.06
Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
52.29.19.03
Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
55
Καταλύματα
Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον (3) αστέρων Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας
Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν.4276/2014 (Α’155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωσης κτίρια και εγκαταστάσεις και με προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69
Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια), όπως αυτές ορίζονται στο  Ν.4276/2014 (Α’155)55
Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster)
Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας, νέων εφόσον οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6.
58
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
62
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
91.01.11
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
91.02
Δραστηριότητες Μουσείων
95
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου