Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Και... "ΚΤΕΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", αλλιώς "τσουχτερά" πρόστιμα

Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους, προβλέπεται από το ΦΕΚ - ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Αρ. Φύλλου3653/31-12-2014 (Απόφαση 76008). Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι επενδυτές υποχρεούνται να αποστείλουν γραπτά (στην αρμόδια αρχή) αλλά και ηλεκτρονικά αίτηση και φάκελο τεκμηρίωσης στο "ηλεκτρονικό ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου", αλλιώς απειλούνται με "τσουχτερά" πρόστιμα.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης υπ' αριθμ. 76008 " Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92 οφείλουν μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/04 μετά την 1−1−2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής απόφασης".

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 - Κυρώσεις, "Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων ή σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου