Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Βιβλίο Πόρτας θεωρημένο από την Αστυνομία πρέπει να τηρούν οι τουριστικές επιχειρήσεις

Καταργήθηκε από 1/1/2014 η υποχρέωση των καταλυμάτων να τηρούν βιβλίο πόρτας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Ε1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), αλλά όχι και η Αστυνομική Διάταξη υπ' αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999).Μέχρι και το 2015 δεν είχαν δοθεί διευκρινίσεις από τα αρμόδιο υπουργείο για την τήρηση στοιχείων πελατών, αν δηλαδή ισχύει η Αστυνομική Διάταξη υπ' αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ.1500/3/1-κθ'  (ΦΕΚ Β1674/2003) Έγκριση της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 8Α.

Με έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με αποδέκτη τη ΣΕΕΔΔΕ, έχει δοθεί πλέον οριστική απάντηση στο θέμα, σχετικά με την τήρηση ή όχι του βιβλίου πόρτας από τις τουριστικές επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά ακόμα και σήμερα οι περισσότερες αγνοούν την ισχύ της αστυνομικής διάταξης.


Συγκεκριμένα, η απάντηση του υπουργείου αναφέρει ότι "σύμφωνα με το αρ.πρ. 1507-1-10-γ΄/7.10.15 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης η υπ. αρ. 8 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 1957- τεύχος Β΄/1-11-1999), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. 8α όμοια (ΦΕΚ 1647-τεύχος Β΄/13-10-2003), είναι σε πλήρη ισχύ και ως εκ τούτου οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να τηρούν το προβλεπόμενο Βιβλίο Πόρτας, το οποίο θεωρείται από την κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Αρχή, εκτός και εάν οι επιχειρήσεις τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο πελατών".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου