Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΤΕΑΝ ΓΙΑ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


  • Συνδυάστε ΕΣΠΑ με ΕΤΕΑΝ για 100% χρηματοδότηση, αν το επιτρέπει η πιστοληπτική σας ικανότητα, κατά τραπεζική αξιολόγησηΗ έλλειψη ρευστότητας είναι τις περισσότερες φορές ο παράγοντας που αποτρέπει νέους επιχειρηματίες και λειτουργούσες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδύσεις μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Η επιδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 50 έως 60% αποτελεί μεν ισχυρό κίνητρο, όχι όμως ικανή συνθήκη για τον επιχειρηματία που βλέπει καθημερινά το ταμείο του να στερεύει.

Λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έρχεται να δώσει το ΕΤΕΑΝ με τα ευνοϊκά δάνεια.

Τα ευνοϊκά δάνεια μπορούν να συναφθούν από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιχειρηματικότητας, και θέλουν να συμπληρώσουν τα κεφάλαιά τους εν όψει της επιδότησης.

Διευκρινίζεται ότι για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν δάνειο από τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ για όλο το ποσό που υπολείπεται της επιδότησης, χωρίς να είναι απαραίτητο να βάλουν δικά τους χρήματα ως ίδια συμμετοχή. Με τον τρόπο αυτό η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στο 100%.

Τα προγράμματα ευνοϊκών δανείων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ υλοποιούνται μέσω των τραπεζών. Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα κατατίθενται στις τράπεζες, οι οποίες εφαρμόζουν τα συνήθη κριτήρια επιλογής για την έγκριση των δανείων και ενδέχεται να ζητούν εξασφαλίσεις.


Ενεργές είναι οι εξής χρηματοδοτικές δράσεις:


1. ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Τράπεζες, που παρέχονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Παρέχει ευνοϊκούς όρους επιτοκίου και διάρκεια ανάλογη του σκοπού της χρηματοδότησης. Τα δάνεια μπορούν να παρασχεθούν για οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης με ελάχιστο τα €10.000 και μέγιστο τα €300.000 σε ό,τι αφορά δάνεια κεφαλαίου κίνησης και €800.000 για επενδυτικά δάνεια.


2. ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για χαμηλότοκα έως και πλήρως επιδοτούμενα (για τα νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων) δάνεια που παρέχονται αποκλειστικά σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εν γένει ασχολούνται με τον τουρισμό και δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα, καλύπτουν δε οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων για ποσά €10.000 έως €30.000 κατ’ ανώτατο.


3. ΤΕΠΙΧ -Ταμείο Εγγυοδοσίας

Παροχή εγγύησης υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως και 80% του τραπεζικού δανείου που λαμβάνεται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να φτάσει τα 10 έτη εφόσον πρόκειται για επενδυτικά δάνεια ή δάνεια κεφαλαίου κίνησης, και έως 3 έτη εφόσον πρόκειται για δάνεια προκαταβολής επιχορήγησης  Οι όροι των εγγυούμενων δανείων (ποσό-διάρκεια- επιτόκιο- περίοδος χάριτος- εξασφαλίσεις) διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της απόφασης υπαγωγής στο ΕΣΠΑ και την ύπαρξη της εγγύησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.


4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  για έκδοση εγγυητικών επιστολών

Παροχή εγγύησης με χαμηλό κόστος προμήθειας για κάλυψη της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ των προμηθευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό 50% του εν ισχύ υπολοίπου τους και για διάστημα 2 ετών. Η εγγύηση μπορεί να ανέλθει στο ποσό των €150.000 ανά επιχείρηση με ελάχιστο τα €10.000. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν για προμηθευτές εσωτερικού ή εξωτερικού που συμπράττουν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για τη λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης.

* Δείτε και διαδικτυακό τόπο ΕΤΕΑΝ > http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου