Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ - ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ - Έως 30/06/2018 (χωρίς την παράταση)


ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016
«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος»

Στόχος του καθεστώτος (προγράμματος) «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή ανεξάρτητων ΜΜΕ για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 7ετία από την ίδρυσή τους και απευθύνεται στο σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου νόμου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις νομικές μορφές, που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

·         Είναι νέες ΜΜΕ, δηλαδή είναι υπό σύσταση ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

·         Δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως της αγοράς που δραστηριοποιούνται.

Επίσης, δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

Στο παρόν καθεστώς δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής όλων των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς, δύναται να ενισχυθούν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

·  Φορολογική απαλλαγή

·  Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και δύναται να ανέρχεται ακόμα και σε 55%
·  Επιδότηση χρηματοδοτική μίσθωσης
·  Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι κυριότερες επιλέξιμες δαπάνες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι οι ακόλουθες:

Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως επτά (7) ετών).

Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν καθεστώς και την παρούσα πρόσκληση, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ορίζεται η 04/04/2018.

Καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30/06/2018 (χωρίς το χρόνο πιθανότατης παράτασης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου