Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - "ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ" ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
«Κουπόνια καινοτομίας» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στόχοι της Δράσης «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», είναι:

·       Η παροχή κινήτρων σε ΜΜΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής τους σε δράσεις ΕΤΑΚ με σκοπό: α. την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές, β. την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας των επιχειρήσεων και γ. την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
·       Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, με στόχο να βρουν απάντηση σε κάποιο
συγκεκριμένο ερώτημα / πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία τους ή στα προϊόντα
/ υπηρεσίες τους
·       Η προώθηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραμμα αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
·           Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
·           Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάζουν στους κατωτέρω τομείς: Αγροδιατροφικός τομέας - τρόφιμα – ποτά, παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, logistics – εφοδιαστική αλυσίδα
·           Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη
Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
·           Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
·           Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο / πρόταση χρηματοδότησης για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις με κουπόνια καινοτομίας για αγορά σχεδίων μεταφοράς τεχνογνωσίας, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €1.000 έως €15.000. Το ποσοστό της ενίσχυσης / επιδότησης ανέρχεται σε 100%.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στη συγκεκριμένη δράση επιλέξιμη είναι αποκλειστικά η δαπάνη για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με Φορέα Καινοτομίας (π.χ Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κτλ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 19/04/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 19/06/2018. Τα εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου