Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πάρε … «COSME»

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πάρε … «COSME»
  
Ελληνικές Τράπεζες, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχουν στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME και παρέχουν χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες.
Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιμες επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

·       Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν λιγότερους από 250εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

·       Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση.

·       Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα.

·       Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €4.000 έως €1.500.000.

Για χρηματοδότηση ποσών άνω των €150.000 θα πρέπει η επιχείρηση να μην πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας του προγράμματος εγγυήσεων InnovFin.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των επιχειρήσεων:

o    Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αλλά και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με ύψος χρηματοδότησης από €30.000 έως €1.500.000.

o    Κάλυψη αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS, με ύψος χρηματοδότησης από €4.000 έως €300.000.

o    Κίνησης Αγροεφοδίων, για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων, με ύψος χρηματοδότησης από €10.000 έως €750.000.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 4/4/2020, και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου