Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Θεού θέλοντος και νέας κυβέρνησης επιτρέπουσας, 4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ!

1.
Ενίσχυση της ρευστότητας                                       και στήριξης της απασχόλησης
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
>>> σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά και
>>> σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών
ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
·         ενοίκια,
·         πάγια,
·         ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού
·         με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.
2.
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΣΤΟΧΟΣ:
>>> η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και,
>>> η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:
·         άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
·         φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (θα διευκρινιστεί από τον Οδηγό του Προγράμματος κατά την Προκήρυξη του, πιθανότατα, όμως, από την 1/1/2014 και μετά), χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.
ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
>>> επαγγελματικό εξοπλισμό                                                                                         >>> λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)                                                                           >>> δαπάνες προβολής και δικτύωσης                                                                           >>> κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)                       >>> αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.
3.
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
>>> Δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
>>> Ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης:
>>> είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
>>> ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (θα διευκρινιστεί από τον Οδηγό του Προγράμματος κατά την Προκήρυξη του, πιθανότατα, όμως, από την 1/1/2014 και μετά), χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Σημειώνεται ότι στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος θα τεθούν και εισοδηματικά κριτήρια.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι δαπάνες που θα καλυφθούν κατά 100% θα πρέπει να είναι έως 50.000 ευρώ.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:
Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και ΔημιουργικέςΒιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία, Φάρμακα, Υλικά, Κατασκευές.
Ειδικότερα χρηματοδοτούνται δαπάνες:
>>> παραγωγικός εξοπλισμός                                                                                              >>> λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας                                                                            >>> δαπάνες προβολής και δικτύωσης                                                                          >>> κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)                  >>> αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός 
4.
Εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός της δράσης είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται κατά 50% θα κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ.
ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

>>> Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών                                                                                                                                >>> Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος                                                          >>> Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)                                  >>> Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών                                                                    >>> Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους                                   >>> Αμοιβές Συμβούλων                                                                                                         >>> Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου