Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και, η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:    
·         άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή    
·         φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 100% - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΩΕΦΕΛΟΥΜΕΝΟ: 5.000-25.000 ΕΥΡΩ

Οι δαπάνες που επιδοτούνται κατά 100% κινούνται από 5.000 έως 25.000 ευρώ.

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
·         Ιατρού,
·         οδοντιάτρου,
·         κτηνιάτρου,
·         φυσιοθεραπευτή,
·         βιολόγου,
·         ψυχολόγου,
·         μαίας,
·         δικηγόρου,
·         αρχιτέκτονα,
·         μηχανικού,
·         τοπογράφου,
·         χημικού,
·         γεωπόνου,
·         γεωλόγου,
·         δασολόγου,
·         ωκεανογράφου,
·         σχεδιαστή,
·         δημοσιογράφου,
·         συγγραφέα,
·         διερμηνέα,
·         ξεναγού,
·         μεταφραστή,
·         καθηγητή ή δασκάλου,
·         καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη,
·         ηθοποιού,
·         μουσικού,
·         χορευτή,
·         χορογράφου,
·         σκηνοθέτη,
·         σκηνογράφου,
·         ενδυματολόγου,
·         διακοσμητή,
·         οικονομολόγου,
·         αναλυτή,
·         προγραμματιστή,
·         ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων,
·         λογιστή ή φοροτέχνη,
·         αναλογιστή,
·         κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:    
1.    επαγγελματικό εξοπλισμό    
2.    λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)    
3.    δαπάνες προβολής και δικτύωσης    
4.    κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)    
5.    αμοιβές τρίτων,
6.    γενικό εξοπλισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου