Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Β΄ΚΥΚΛΟΣ): Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων

Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο. Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Προϋπολογισµός Δράσης
Η δράση του Β' κύκλου χρηµατοδοτείται µε συνολικό ποσό 80 εκατ.€ (Δηµόσια Δαπάνη) και κατανέµεται ανά οµάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων:
Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)
και Β) Υφιστάµενες Επιχειρήσεις (40%)

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισµένες από το Υπ.
Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες και απόφοιτοι µουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά την 1.1.1995).

Μπορούν να συµµετέχουν:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µισθωτοί (πλήρους ή µερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάµενοι επιχειρηµατίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή µισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάµενοι ατοµικοί επιχειρηµατίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάµενης επιχείρησης συναφούς µε τις σπουδές τους.
Επιδοτούνται µε: 5.000€ έως 25.000€ για ένα δικαιούχο µε ατοµική επιχείρηση, έως 40.000€ συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. 
Χρηµατοδοτείται το 100% των επιλέξιµων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής
Ι. Εισοδηµατικά κριτήρια
Για τους ενδιαφερόµενους που θα υποβάλλουν αίτηση µε την ιδιότητα του ανέργου ή µισθωτού ισχύουν τα εξής:
>>> Για την κατηγορία Α, ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να µην υπερβαίνει ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδηµα.
>>> Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να µην υπερβαίνει τις 40.000€

II. Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει ενταχθεί σε
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου  σε
επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραµµάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.

IV. Να µην έχουν και την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης και να µην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας (ως ατοµικοί επιχειρηµατίες) από την 1.1.2017 και µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης  χρηµατοδότησης.

3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. 
Η ηλεκτρονική υποβολή µπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη  13.12.2017

Σηµεία ιδιαίτερης προσοχής:

Ι. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά
ΙΙ. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 µήνες από την ηµεροµηνία ένταξής τους.

ΙII. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µια


µόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαµβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου