Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΜΕ (Μηχανήματα με 50% επιδότηση)


Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
Αναμένεται

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενισχυθούν δαπάνες για:
·         την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
·         την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
·         έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
·         διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Περίοδος υποβολής
από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB. Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής - Τομείς Προτεραιότητας
Όλη η Ελλάδα

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν - κατά προτεραιότητα - στους ακόλουθους

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 Περιβάλλον
 Τουρισμός
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία
 Υλικά - Κατασκευές

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΑΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ Κ.Α.Δ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Π. ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ - 6934 131613)

Τι χρηματοδοτείται
·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
·         Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
·         Μεταφορικά μέσα
·         Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
·         Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Προϋπολογισμός κάθε πρότασης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000 € έως 400.000 €.

Ποσοστά Ενίσχυσης - Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 50% Δημόσια Επιχορήγηση και 50% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.
Ιδιωτική Συμμετοχή
Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με
την εξόφληση των παραστατικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
πρόσκληση. Δηλαδή, ΔΕΝ χρειάζεται Βεβαίωση Τραπεζικού Υπολοίπου. 


Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Προϋπολογισμός
€ 150.000.000
Αναλυτικά:
·         Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 65.000.000 ευρώ
·         Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 18.750.000 ευρώ
·         Αττική: 56.250.000 ευρώ
·         Στερεά Ελλάδα: 6.250.000 ευρώ
·         Νότιο Αιγαίο: 3.750.000 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου