Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Νέοι Αγρότες 2016 - ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση γίνεται σε χρόνο κατάλληλο ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό.Στόχος του Υπομέτρου 6.1 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι δικαιούχοι; 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:
Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 40 ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.
Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100%

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.
  
Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 € για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση και θα φτάνει τις 22.000 €.

Μάθε τώρα τον ελάχιστο αριθμό στρεμμάτων που πρέπει να καλλιεργήσεις για να μπεις στο πρόγραμμα

Ο ελάχιστος αριθμός στρεμμάτων ανά καλλιέργεια που πρέπει να δηλώσει ο παραγωγός στην ΕΑΕ το 2016, αφορά την επίτευξη του στόχου του συντελεστή απόδοσης των 8000€ ανά καλλιέργεια, για το ενδεχόμενο ενασχόλησης μόνο με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός επιθυμεί να καλλιεργήσει συνδυασμό καλλιεργειών ή η εκμετάλλευσή του είναι μικτής κατεύθυνσης, θα πρέπει να υπολογιστεί ο συνολικός συντελεστής απόδοσης  σε συνδυασμό με τα στρέμματα ανά είδος καλλιέργειας.

Παραδείγματα :
1ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί αποκλειστικά με την καλλιέργεια βαμβακιού, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο αριθμό στρεμμάτων πάνω από 52,8 στρ.
2ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες ηλίανθου, αραβόσιτου και βαμβακιού, θα πρέπει ο συνδυασμός στρεμμάτων των τριών καλλιεργειών να συγκεντρώνει συντελεστή απόδοσης πάνω από 8000€.
3ο: Υποψήφιος νέος αγρότης που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκτροφή προβάτων θα πρέπει να έχει στην νόμιμη κατοχή του τουλάχιστον 136 ζώα.

Είδος Καλλιέργειας  /  Ελάχιστα στρέμματα
Μαλακό σιτάρι και όλυρα 194,65
Σκληρό σιτάρι 246,91
Σίκαλη 284,70
Κριθάρι 219,78
Βρώμη 207,25
Αραβόσιτος σε κόκκους 50,54
Ρύζι 50,99
Άλλα σιτηρά για την παραγωγή καρπού 223,46
Σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσιμων γαιών 5,62
Γαίες υπό αγρανάπαυση χωρίς επιδοτήσεις 776,70
Γαίες υπό αγρανάπαυση, για τις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις 571,43
Φακές – Ρεβίθια – Αρακάς – Λαθούρια και άλλα πρωτεϊνούχα φυτά 42,42
Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα 43,62
Πατάτες (περιλαμβάνονται οι πρώιμες πατάτες και ο πατατόσπορος) 8,72
Σακχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά ) 30,88
Κτηνοτροφικά φυτά με ριζώματα, κονδύλους, κ.λ.π. και κτηνοτροφικά λάχανα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά) 761,90
Καπνός 13,95
Άλλα Κλωστικά φυτά 71,75
Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά 53,16
Βαμβάκι 52,77
Ελαιοκράμβη και αγριογογγύλη 63,44
Ηλίανθος 60,88
Σόγια 61,30
Άλλα ελαιούχα φυτά 62,16
Λίνον 64,72
Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες που δεν αναφέρονται αλλού 63,44
Κηπευτικές καλλιέργειες μεγάλης έκτασης σε αγρό  10,63
Κηπευτικές καλλιέργειες σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα 1,161
Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια) σε θερμοκήπιο ή υπό άλλα (προσπελάσιμα) προστατευτικά στέγαστρα 0,32
Προσωρινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 34,99
Λοιπά φυτά που συγκομίζονται χλωρά 55,09
Χλωρός αραβόσιτος 53,80
Ψυχανθή 54,27
Καρποί με κέλυφος 15,82
Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά και δεν αναφέρονται αλλού 57,89
Οικογενειακοί κήποι 563,38
Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων 761,90
Άγονοι βοσκότοποι 761,90
Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για ενισχύσεις 567,37
Φυτείες για παραγωγή φρούτων εύκρατης προέλευσης 11,85
Φυτείες για παραγωγή φρούτων υποτροπικής προέλευσης 15,27
Εσπεριδοειδώνες 15,58
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν επιτραπέζιες ελιές 27,09
Ελαιώνες που συνήθως παράγουν ελιές για λάδι 42,51
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν οίνους ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 22,32
Αμπελώνες, οι οποίοι συνήθως παράγουν άλλους οίνους 16,43
Επιτραπέζια σταφύλια 8,32
Σταφίδες 49,81
Φυτώρια 36,87
Άλλες μόνιμες καλλιέργειες 9,03
Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια 2,50
Μανιτάρια 7,40

Ζωικό Κεφάλαιο / Ελάχιστος Αριθμός Ζώων
Ιπποειδή 22,35
Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά 18,39
Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών  9,09
Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έτους και άνω αλλά κάτω των δύο ετών 12,92
Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω 8,16
Δαμάλες, ηλικίας δύο ετών και άνω 7,49
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής  5,53
Λοιπές αγελάδες 22,79
Πρόβατα θηλυκά  αναπαραγωγής 86,02
Λοιπά προβατοειδή 135,59
Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής  96,39
Λοιπά αιγοειδή  142,86
Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών 119,40
Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βαρούς 50 κιλών και άνω 13,40
Λοιποί χοίροι 36,36
Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής 2010,05
Ωοτόκες όρνιθες 408,79
Λοιπά πουλερικά που δεν αναφέρονται αλλού 549,07
Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής 126,98
Μέλισσες 108,11

Βάσει με την προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Η πρώτη εγκατάσταση ως διαδικασία ξεκινά με την για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του υποψηφίου δικαιούχου ως «νεοεισερχόμενου» επαγγελματία αγρότη.

ΠΟΙΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ;

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Δύο είναι οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων που μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Έτσι, μπορούν να εγγραφούν οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσηςστην Επικράτεια.

Τι θεωρείται αγροτική εκμετάλλευση;

Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

Επαγγελματίες Αγρότες

Πως προσδιορίζεται η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Βάσει του αγροτικού εισοδήματος:
Το αγροτικό εισόδημα προσδιορίζεται από το αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.

Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση απαιτείται:

Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ απαιτείται:
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης

Για την απόδειξη της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.
Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:
Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί δεν θα αποτυπώνεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.
Για μόνιμες φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς.
Για μονοετείς καλλιέργειες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους), ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet, και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Νέων αγροτών έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, «Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
Τι είναι η πρώτη εγκατάσταση;  
Πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών νοείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία για τα φυσικά πρόσωπα, ή ισοδύναμα, η για πρώτη φορά ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα.
| Νέοι αγρότες 2016 |
Ειδικά:
Στην περίπτωση των ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί που είναι αρχηγοί αυτών των εκμεταλλεύσεων εγγράφονται στο ΜΑΑΕ ως «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους).
Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα (βλ από κοινού εγκατάσταση με άλλους γεωργούς ή νέους γεωργούς), πρώτη εγκατάσταση νοείται όταν τα φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την διαχείριση των Νομικών Προσώπων με γεωργική δραστηριότητα, κατά τρόπο ώστε να μετέχουν στο κεφάλαιο τους (τουλάχιστον κατά 51%) και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους, ασκώντας αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί αυτών (όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους τους) από κοινού ή όχι με άλλους νέους γεωργούς. Εάν το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν και για αυτό (πλειοψηφία κατοχής και άσκηση αρχηγίας – διαχείρισης από νέους γεωργούς).

Ποια θεωρείται η ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης; 

Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται:

Για τα φυσικά πρόσωπα η για πρώτη φορά εγγραφή στο ΜΑΑΕ του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα, πληρώντας τις σχετικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο (ζ) της παρούσας παραγράφου.

Για τα νομικά πρόσωπα η ημερομηνία πρώτης φοράς περιγραφής των στοιχείων του νέου γεωργού στο ΜΑΑΕ ως διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου το οποίο εγγράφεται στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος εκμετάλλευσης, πληρώντας επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:
να έχει διακόψει μισθωτή απασχόληση ή άλλη μορφή απασχόλησης που δεν συνδέεται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα,
να εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51% και να είναι νομικά και οικονομικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του,
να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη εγγραφεί.

Η πρώτη εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων των δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα) και των αρχηγών – νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων.

Δείτε εδώ την προδημοσίευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου