Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ & ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μην τρέχετε και πληρώνετε...
Συμπληρώστε και στείλτε σχετικό φάκελο, έστω και τώρα!ΑΠΟΦΑΣΗ - Αριθμ. 76008 [ΕτΚ - Α.Φ. 3653/31-12-214]
 Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους.

Άρθρο 1 - Τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων

1. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/11, 3299/04, 2601/98 και 1892/92 οφείλουν μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/04 μετά την 1−1−2007 και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης εξακολουθούν να είναι ΜΜΕ, οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων καθώς και της εγκριτικής απόφασης.

2. Τα στοιχεία αυτά, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, θα υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ή τριών (3) ετών αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στοιχεία ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων

1. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης:
I. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής του (τελευταίο καταστατικό κ.λπ.).
II. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής − εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ).
III. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
IV. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου.
V. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

2. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης:
I. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) υποβληθέντων στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.).
II. Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7Δ).
III. Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχιούχων (για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/11).
IV. Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα.
I. Ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους.
II. Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους.
III. Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Δ/ντή ή τον Λογιστή της επιχείρησης.
IV. Βεβαίωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης.
I. Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης που έχει ενισχυθεί (Άδεια λειτουργίας για επενδύσεις μεταποίησης, ενημερωτικά σημειώματα τελευταίου έτους εκδοθέντα από ΛΑΓΗΕ για επενδύσεις ΑΠΕ, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, Βεβαίωση και Διάγραμμα παλετοθέσεων με υπογραφή από Μηχανικό για επενδύσεις στον τομέα των Logistics, άδεια λειτουργίας για Parking).
II. Bεβαίωση δυναμικότητας  της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

5. Στοιχεία Ισχύος Μηχανημάτων HP ή KW της επένδυσης.
I. Πίνακας καταγραφής όλων των εγκατεστημένων Μηχανημάτων του Μηχανολογικού Εξοπλισμού [Κατασκευαστής/Τύπος Εξοπλισμού/Έτος Κατασκευής/Serial Number/Ισχύς (Hp ή KW)].
II. Bεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης, υπογεγραμμένη  από τον υπεύθυνο μηχανικό.

6. Στοιχεία δημοσιότητας.
Φωτογραφία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.42424/2014 μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας.

7. Στοιχεία παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Τ.Π.Α. επενδύσεων.
I. Στοιχεία για την παρακολούθηση των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Π.Α. (απολογιστική έκθεση προόδου κ.λπ.).


8. Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των εγκριτικών αποφάσεων για την υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου